Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nierówności poziomu ochrony prawnej wynagrodzeń za pracę i świadczeń emerytalno-rentowych w zakresie regulacji egzekucji świadczeń pieniężnych z dnia 2008-08-22.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/534718/06/IV/401.4 RZ
Data sprawy:
2008-08-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nierówności poziomu ochrony prawnej wynagrodzeń za pracę i świadczeń emerytalno-rentowych w zakresie regulacji egzekucji świadczeń pieniężnych.

Do Rzecznika wpływa wiele skarg od emerytów i rencistów, którzy czują się pokrzywdzeni faktem, iż przepisy regulujące ograniczenia egzekucji świadczeń pieniężnych nie zapewniają otrzymywanym przez nich świadczeniom właściwego poziomu ochrony prawnej, zbliżonego chociaż w części do ochrony, z jakiej korzysta wynagrodzenie za pracę. W świetle art. 871 kodeksu pracy jest zasadą, że w postępowaniu egzekucyjnym wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu składek i zaliczki na podatek. Wyjątkiem jest egzekucja świadczeń alimentacyjnych - ustawa nie przewiduje gwarancji zachowania prawa do minimalnego wynagrodzenia. Natomiast zgodnie z art. 141 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przy potrącaniu sum egzekwowanych na zaspokojenie alimentów oraz większości innych (niż świadczenia alimentacyjne) należności, emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej 50 % kwoty najniższej emerytury lub renty. Rzecznik sygnalizował ten problem w grudniu 2007 r. Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej, który jednak nie podzielił przedstawionych wątpliwości. Rzecznik podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, iż celowym jest zapewnienie emerytom i rencistom ochrony prawnej (w zakresie gwarancji otrzymania całego najniższego świadczenia) analogicznej do tej, z jakiej korzystają pracownicy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: