Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie organu właściwego do umarzania lub rozkładania na raty zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników z dnia 2008-09-01.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/595398/08/X/108.13.1 RZ
Data sprawy:
2008-09-01
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie organu właściwego do umarzania lub rozkładania na raty zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników.

W toku badania skargi indywidualnej ujawnił się negatywny spór kompetencyjny między Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczący właściwości do umarzania lub rozkładania na raty zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Wielkopolski Oddział NFZ, kwestię rozłożenia na raty kwot zaległych składek lub umorzenia zaległości rozstrzygać winien właściwy oddział KRUS. Tymczasem organ KRUS stwierdził swoją niewłaściwość w sprawie, powołując się na stanowisko Ministra Zdrowia. Rzecznik podkreślił, iż na mocy ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, KRUS zajmuje pozycję analogiczną do pozycji ZUS-u. Z orzecznictwa sądowoadministracyjnego wynika, że ZUS przysługują kompetencje do umarzania zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne lub rozłożenia ich na raty (np. wyrok z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie V SA/Wa 411/07). Wobec bezspornych kompetencji ZUS do umarzania lub rozkładania na raty składek zdrowotnych należałoby uznać, że podobne kompetencje posiada KRUS. Rzecznik zwrócił się do Ministra Zdrowia o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: