Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przepisów dotyczących podziału między oddziały wojewódzkie NFZ środków na pokrycie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 2008-09-01.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/595175/08/X/108.13 RZ
Data sprawy:
2008-09-01
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przepisów dotyczących podziału między oddziały wojewódzkie NFZ środków na pokrycie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Do Rzecznika wpłynęły skargi dotyczące § 7 ust 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.09.2007 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centrale i oddziały wojewódzkie NFZ z przeznaczeniem na finansowanie opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych. Autorzy skarg wyrażają wątpliwość, czy zakres regulacji objęty tym przepisem nie wykracza poza upoważnienie ustawowe. Analiza przepisów zdaje się potwierdzać zasadność sygnalizowanych wątpliwości.

Mocą art. 119 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, minister właściwy do spraw zdrowia uprawniony został do określenia w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa NFZ, szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie NFZ z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych, z uwzględnieniem przepisów art. 118 tej ustawy. Przepis art. 118 ust. 3 stanowi, że podstawą podziału planowanych środków między oddziały wojewódzkie NFZ na pokrycie finansowania przez nie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych jest liczba ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim NFZ. Ustaloną wysokość środków koryguje się przez uwzględnienie m.in. wskaźnika wynikającego ze zróżnicowania kosztu jednostkowego świadczenia opieki zdrowotnej. Tymczasem przepis § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia stanowi, że przy obliczaniu wskaźnika uwzględnia się aktualne dane dotyczące przeciętnego miesięcznego dochodu do dyspozycji gospodarstwa domowego, przypadającego na 1 osobę, w danym województwie, zawarte w rocznikach statystycznych województw GUS w okresie 5 lat.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: