Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie upoważnienia ustawowego do uregulowania w rozporządzeniu kwestii dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych (sygn. akt K 28/08) z dnia 2008-09-12.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/598118/08/III/8004 RZ
Data sprawy:
2008-09-12
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie upoważnienia ustawowego do uregulowania w rozporządzeniu kwestii dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych (sygn. akt K 28/08).

Rzecznik wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 103 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Zakwestionowany przepis ma następujące brzmienie: W zakresie i na warunkach ustalonych, w drodze rozporządzenia, przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej pracodawca ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zdaniem Rzecznika upoważnienie zawarte w art. 103 k.p. nie zawiera wytycznych dotyczących treści rozporządzenia oraz w sposób nazbyt szeroki (niedookreślony) określa zakres spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu. Wskazówek pozwalających na zrekonstruowanie wytycznych nie można także odnaleźć na gruncie pozostałych przepisów Kodeksu pracy. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 października 1993r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych, określono w szczególności, do jakiej grupy podmiotów stosuje się przepisy rozporządzenia oraz w jaki sposób i kiedy znajdują one zastosowanie. Najważniejszymi rozwiązaniami, które zostały szczegółowo uregulowane na gruncie rozporządzenia są kwestie związane z przyznawaniem i wymiarem urlopu szkoleniowego oraz zwolnieniami z części dnia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wątpliwym jest fakt uregulowania tych kwestii na gruncie rozporządzenia. Ze względu na społeczne znaczenie oraz znaczące obciążenie pracodawców należałoby przyjąć, że problematyka ta powinna być uregulowana ustawowo.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: