Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie projektu VI okresowego sprawozdania z przestrzegania przez Polskę postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych za okres od 1 października 2003 do 31 sierpnia 2008 r z dnia 2008-09-15.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/598265/08/I/110 RZ
Data sprawy:
2008-09-15
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie projektu VI okresowego sprawozdania z przestrzegania przez Polskę postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych za okres od 1 października 2003 do 31 sierpnia 2008 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich ustosunkowując się do niektórych zagadnień podniesionych w treści projektu sprawozdania zwrócił uwagę, iż szczegółowe dane dotyczące działalności organu ochrony prawa w Polsce oraz stanu przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela zawarte są w przygotowywanej co roku Informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania praw i wolności człowieka i obywatela. Omówienie to winno być brane pod uwagę w toku działalności wszystkich organów władzy publicznej, w tym odpowiednio wykorzystane w toku przygotowywania dokumentów w rodzaju przedmiotowego sprawozdania.

Rzecznik przedstawił uwagi do wybranych kwestii zawartych w projekcie sprawozdania: równouprawnienia kobiet i mężczyzn, prawa do życia, zakazu tortur (problem przemocy w rodzinie), wolności osobistej, prawa osób pozbawionych wolności do godnego traktowania, wolności poruszania się, prawa do sądu, praw dziecka, wolności zgromadzeń oraz równości wobec prawa i równości ochrony prawnej.

Rzecznik wyraził ocenę, iż niezbędne jest ponowne rozważenie treści informacji odnośnie do niektórych kwestii oraz zwrócił się o podanie do jego wiadomości poprawionej wersji sprawozdania.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: