Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie realizacji przez organy rentowe uprawnienia mężczyzn do wcześniejszej emerytury z dnia 2008-09-22.

Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/597884/08/III/301 RZ
Data sprawy:
2008-09-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie realizacji przez organy rentowe uprawnienia mężczyzn do wcześniejszej emerytury.

Rzecznik jest adresatem wielu skarg od mężczyzn uprawnionych do wcześniejszej emerytury przysługującej w związku z ukończeniem 60 lat i udowodnieniem 35 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Skarżący podnoszą, że ZUS zawiesza postępowanie w sprawie o emeryturę na wniosek złożony po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (tj. po 8 maja 2008 r.), w związku z toczącym się sądowym postępowaniem odwoławczym od odmownej decyzji ZUS w sprawie wcześniejszej emerytury na podstawie wniosku złożonego przed wejściem w życie znowelizowanego art. 29 ust. 1 pkt 2. Skargi te są kierowane do organu rentowego z prośbą o zajęcie stanowiska w oparciu o posiadane akta rentowe. Z nadsyłanych odpowiedzi wynika niejednolity tryb postępowania jednostek ZUS w tych sprawach. Jedna grupa ubezpieczonych otrzymuje decyzje o przyznaniu prawa do wcześniejszej emerytury i podjęciu jej wypłaty w kwocie zaliczkowej z informacją, iż ostateczne obliczenie wysokości świadczenia nastąpi po zakończeniu postępowania odwoławczego i zwrocie akt z sądu. Druga grupa ubezpieczonych otrzymuje natomiast pisma potwierdzające słuszność decyzji o zawieszeniu postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Zdaniem Rzecznika trudno znaleźć racjonalność w działaniu tych jednostek ZUS, które zawieszają postępowanie do czasu zakończenia postępowania przed sądem. Wobec powyższego Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w kwestii możliwości stosowania jednolitej praktyki przez wszystkie jednostki ZUS w opisanych sytuacjach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: