Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie doprecyzowania przepisów odnoszących się do pobierania przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego opłat od pacjentów za wystawienie zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego z dnia 2008-10-13.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/580790/08/X/108.8 RZ
Data sprawy:
2008-10-13
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie doprecyzowania przepisów odnoszących się do pobierania przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego opłat od pacjentów za wystawienie zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

W odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika dotyczące przedmiotowej kwestii, Minister Zdrowia podkreśliła, że z uwagi na fakt, iż procedura składania do organu rentowego odpowiedniej dokumentacji (w tym zaświadczenia o stanie zdrowia) przez osoby ubiegające się o świadczenia rentowe nie jest związana z instytucją ubezpieczenia zdrowotnego, lecz należy do instytucji ubezpieczenia społecznego, Minister Zdrowia nie ma kompetencji do ingerowania w sposób postępowania organów rentowych lub zmiany przepisów z zakresu ubezpieczenia społecznego. Rzecznik zwrócił się zatem do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o spowodowanie zbadania omawianej sprawy i usunięcia występujących nieprawidłowości oraz o rozważenie możliwości doprecyzowania odnośnych przepisów, w taki sposób, aby nie budziły one wątpliwości w praktyce. Jednocześnie Rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości przygotowania i przekazania zainteresowanym instytucjom (w szczególności Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Narodowemu Funduszowi Zdrowia) stanowiska Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stosowania przepisów obowiązujących w omawianej materii.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: