Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie badań technicznych pojazdów wykonywanych przed ich pierwszą rejestracją w Polsce z dnia 2008-10-15.

Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/594942/08/VI/623 RZ
Data sprawy:
2008-10-15
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie badań technicznych pojazdów wykonywanych przed ich pierwszą rejestracją w Polsce.

Ustawa - Prawo o ruchu drogowym nakłada obowiązek przeprowadzenia badań technicznych przed pierwszą rejestracją pojazdów w Polsce. Obowiązkowym badaniom technicznym przed rejestracją w Polsce podlegają tylko samochody używane sprowadzane z innych państw członkowskich UE. Obowiązujące przepisy pozwalają na pobieranie za przeprowadzane badania techniczne opłaty prawie dwa razy wyższej od opłaty za badanie okresowe pojazdu krajowego tej samej kategorii. Obowiązujący stan prawny spowodował podjęcie działań przez Komisję WE. Ostatecznie Komisja skierowała przeciwko Polsce skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w której zażądała stwierdzenia, że poprzez wprowadzenie wymogu badań technicznych importowanych pojazdów używanych przed ich rejestracją, wobec braku takiego wymogu w stosunku do krajowych pojazdów znajdujących się w tych samych okolicznościach, Rzeczpospolita Polska nie dopełniła obowiązków spoczywających na niej na mocy art. 28 Traktatu ustanawiającego WE. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 5.06.2008 r. w sprawie C-170/07 uznał za sprzeczne z prawem wspólnotowym wprowadzenie wymogu pierwszego badania technicznego przywożonych samochodów używanych przed ich rejestracją w Polsce. ETS podzielił stanowisko Komisji WE uznając, iż polskie przepisy są niezgodne z zasadą swobodnego przepływu towarów, uregulowaną w art. 28 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Trybunał zobowiązał Polskę do zmiany obowiązujących przepisów. Przygotowana nowelizacja budzi wątpliwości Rzecznika co do jej zgodności z treścią opinii wyrażanych przez Komisję WE, dlatego też zwrócił się o przedstawienie stanowiska w tej sprawie przez Ministra Infrastruktury.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: