Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy o kierujących pojazdami z dnia 2008-10-23.

Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/597286/08/XX/103.3 RZ
Data sprawy:
2008-10-23
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy o kierujących pojazdami.

Do Rzecznika napływają sygnały od obywateli dotyczące projektu ustawy o kierujących pojazdami, nad którym zakończono prace w Ministerstwie Infrastruktury (projekt umieszczony na stronie internetowej ministerstwa, na etapie uzgodnień międzyresortowych). Kwestionowany jest projektowany art. 57 ust. 1 pkt 10, w którym wyłącza się bezwzględnie możliwość bycia egzaminatorem osobom, które pozostają w stosunkach prawnych, o których mowa w art. 24 k.p.a. z instruktorami, wykładowcami oraz z przedsiębiorcami lub jednostkami prowadzącymi szkolenie kandydatów na kierowców. Argumentuje się przy tym, że wystarczający dla osiągnięcia celu ustawodawcy byłby zapis przewidujący, że egzaminator nie egzaminuje kandydatów na kierowców szkolonych przez osoby (podmioty), z którymi pozostaje w stosunkach prawnych, o których mowa w art. 24 k.p.a.

Zdaniem Rzecznika projektowana regulacja w istocie budzi zasadnicze wątpliwości, jeżeli chodzi o zgodność z zasadą proporcjonalności wywodzoną z zasady demokratycznego państwa prawnego zawartej w art. 2 - również w związku z art. 31 ust. 3 - oraz z art. 22 (wolność prowadzenia działalności gospodarczej) i art. 65 ust. 1 (wolność wykonywania zawodu) Konstytucji. Rzecznik podkreślił, że w dotychczasowym orzecznictwie dotyczącym zasady proporcjonalności Trybunał Konstytucyjny konsekwentnie wskazywał, że jeżeli dany cel jest możliwy do osiągnięcia przy zastosowaniu innego środka, nakładającego mniejsze ograniczenia na prawa i wolności, to zastosowanie przez ustawodawcę środka bardziej uciążliwego wykracza poza to, co jest konieczne, a zatem narusza Konstytucję.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: