Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o wykładnię przepisów dotyczących pomocy finansowej dla funkcjonariusza Służby Więziennej na uzyskanie lokalu mieszkalnego z dnia 2008-10-28.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/600494/08/V/5003 RZ
Data sprawy:
2008-10-28
Rodzaj sprawy:
wniosek do NSA o wykładnię przepisów (WPA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o wykładnię przepisów dotyczących pomocy finansowej dla funkcjonariusza Służby Więziennej na uzyskanie lokalu mieszkalnego.

Rzecznik wniósł o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego: Czy dopuszczalne jest przyznanie funkcjonariuszowi Służby Więziennej pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe, o której mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 26.04.1996r. o Służbie Więziennej w sytuacji, gdy nabycie przez funkcjonariusza domu mieszkalnego miało miejsce przed złożeniem przez niego wniosku o przyznanie takiej pomocy, a do dnia zakupu wspomnianego domu funkcjonariusz ten nie miał zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych w sposób określony w art. 91 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej ? W orzecznictwie sądów administracyjnych ujawniły się rozbieżności dotyczące tego, czy dopuszczalne jest udzielenie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996r. o Służbie Więziennej funkcjonariuszowi Służby Więziennej, który w celu zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych kupił lokal na wolnym rynku, a następnie złożył wniosek o przyznanie tego świadczenia. W ocenie Rzecznika na poparcie zasługuje pogląd wyrażony w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7.03.2008 r. (sygn. akt I OSK 347/07), w którym stwierdzono, że nabycie przez funkcjonariusza udziału w domu mieszkalnym przed wystąpieniem z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w sytuacji, gdy do dnia zakupu udziału w nieruchomości funkcjonariusz nie miał zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych w sposób określony w art. 91 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej, nie wyłącza tego funkcjonariusza z kręgu osób uprawnionych do otrzymania pomocy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2009-05-15
Opis odpowiedzi:


Wniosek rozpoznany (uchwała z dnia 29 kwietnia 2009 r., sygn. akt I OPS 7/08). Naczelny Sąd Administracyjny podjął następującą uchwałę: Nabycie przez funkcjonariusza Służby Więziennej domu mieszkalnego przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej, nie wyklucza samo przez się przyznania tej pomocy.