Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nieprzestrzegania praw pacjenta w publicznych szpitalach z dnia 2008-11-03.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/595130/08/X/108.5 RZ
Data sprawy:
2008-11-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nieprzestrzegania praw pacjenta w publicznych szpitalach.

Z posiadanych informacji, w tym listów obywateli kierowanych do Rzecznika wynika, że w publicznych szpitalach prawa pacjenta nie są powszechnie respektowane i wciąż postrzegane są jako dodatek do właściwej opieki medycznej. Podstawowe prawa pacjenta definiuje art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Zarówno pacjent jak i upoważnione przez niego osoby nie zawsze mogą uzyskać przystępną i przekazaną w godnych warunkach informację o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Wiele do życzenia pozostawia również respektowanie prawa do intymności i poszanowania godności. Zdarza się, że nie jest także przestrzegane prawo do opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską. Wiele wątpliwości budzi stosowanie wobec chorych środków przymusu bezpośredniego (głównie unieruchomienia z użyciem pasów), niejednokrotnie bez uprzedzenia o tym pacjenta i jego opiekunów, zachowania szczególnej ostrożności i dbałości o dobro chorego i jego godność. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie, w tym przekazanie informacji o działaniach Ministra Zdrowia w tej materii, w szczególności w zakresie monitoringu przestrzegania praw pacjenta i usunięcia występujących nieprawidłowości.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: