Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przewlekłości postępowania administracyjnego w sprawach reprywatyzacyjnych z dnia 2008-11-06.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/585661/08/IV/406 RZ
Data sprawy:
2008-11-06
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przewlekłości postępowania administracyjnego w sprawach reprywatyzacyjnych.

Z "Informacji o wynikach kontroli wykonywania zadań przez Ministra Skarbu Państwa i inne organy administracji rządowej w zakresie reprywatyzacji" sporządzonej przez NIK w grudniu 2007 r. oraz wyjaśnień udzielonych Rzecznikowi przez naczelne i terenowe organy administracji rządowej dotyczących ilości nierozpatrzonych wniosków reprywatyzacyjnych i przewidywanego terminu ich załatwienia wynika, że organy administracji rządowej nie radzą sobie z terminowym rozpatrywaniem roszczeń reprywatyzacyjnych. W ocenie Rzecznika sytuacja, w której organy administracji publicznej prowadzą postępowania administracyjne z rażącym naruszeniem terminów załatwiania spraw administracyjnych, nie może być dłużej tolerowana.

Niezbędne wydaje się powiązanie odpowiedzialności finansowej za przewlekłość postępowania z budżetem jednostki organizacyjnej administracji publicznej rozpoznającej sprawę administracyjną na wzór rozwiązania przyjętego w ustawie z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Zasadnym może być też wprowadzenie odpowiedzialności odszkodowawczej urzędników państwowych za szkodę wyrządzoną stronom postępowania administracyjnego przez rażącą przewlekłość postępowania administracyjnego, gdyż dotychczas istniejące możliwości dyscyplinowania urzędników państwowych nie są wystarczające lub nie są właściwie wykorzystywane. Wobec powyższego Rzecznik zwrócił się o podjęcie stosownych działań legislacyjnych i organizacyjnych zapobiegających nadmiernej przewlekłości postępowań administracyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: