Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zasad hodowli i posiadania psów ras uznawanych za niebezpieczne z dnia 2008-11-13.

Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/586891/08/X/1006.13 RZ
Data sprawy:
2008-11-13
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zasad hodowli i posiadania psów ras uznawanych za niebezpieczne.

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi pogryzień dzieci przez psy uznawane za rasy niebezpieczne, Rzecznik podjął z urzędu działania zmierzające do przeanalizowania regulacji krajowych na tle wybranych państw Unii Europejskiej. W wystąpieniu Rzecznik przedstawił założenia rozwiązań prawnych stosowanych we Francji.

Problematyka posiadania psów została uregulowana na gruncie prawa polskiego w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne. W ocenie Rzecznika obecny stan prawny wymaga wprowadzenia zmian w celu zapewnienia realnego bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi. W świetle przepisów francuskich należy stwierdzić, iż polskie prawo określa problematykę posiadania psów w sposób bardzo ogólny, wybiórczy i niedostateczny, pozostawiając szereg bardzo istotnych zagadnień nieuregulowanych, co w konsekwencji powoduje coraz częstsze pogryzienia, które w przypadku dzieci niejednokrotnie kończą się ich zgonem albo trwałym uszczerbkiem na zdrowiu i silnym urazem psychicznym.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z wnioskiem o dokonanie stosownych zmian w obowiązującym porządku prawnym, bowiem istniejące regulacje nie chronią dostatecznie porządku i bezpieczeństwa publicznego, a w konsekwencji zdrowia i życia ludzkiego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: