Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie opłaty dodatkowej wymierzanej przez ZUS z tytułu nieopłaconych składek z dnia 2008-11-25.

Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/603135/08/III/303.5 RZ
Data sprawy:
2008-11-25
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie opłaty dodatkowej wymierzanej przez ZUS z tytułu nieopłaconych składek.

Do Rzecznika wpływają skargi od osób zobowiązanych do dodatkowej opłaty z tytułu nieopłaconych składek. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń "w razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 100 % nieopłaconych składek; od decyzji w sprawie wymierzenia dodatkowej opłaty przysługuje odwołanie do sądu według zasad określonych w art. 83". Decyzja o wymierzeniu płatnikowi składek dodatkowej opłaty jest decyzją fakultatywną. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że poddanie decyzji wymierzającej płatnikowi składek dodatkową opłatę kontroli sądowej oznacza, iż decyzja ta podlega ocenie w zakresie wszelkich jej aspektów, nie tylko formalnych, ale również merytorycznych. Opłata dodatkowa stanowi sankcję za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku opłacania składek i ma sens wówczas, gdy - przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności - można oczekiwać, że spełni ona lub może spełnić założony, dyscyplinujący cel. Trzeba jednak zauważyć, że w art. 24 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych brak jest jednak określenia - poza ogólnymi wytycznymi wynikającymi z podstawowych zasad prawnych - reguł wymierzania dodatkowej opłaty. Z tego względu, Rzecznik zwrócił się o przedstawienie informacji w sprawie praktyki wymierzania przez organy rentowe płatnikowi składek dodatkowej opłaty do wysokości 100 % nieopłaconych składek.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: