Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku możliwości zaskarżenia orzeczenia lekarza orzecznika ZUS dotyczącego wydania skierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej z dnia 2008-11-26.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/598832/08/III/302.4 RZ
Data sprawy:
2008-11-26
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku możliwości zaskarżenia orzeczenia lekarza orzecznika ZUS dotyczącego wydania skierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej.

Do Rzecznika wpływają skargi dotyczące braku możliwości poddania jakiejkolwiek kontroli orzeczenia lekarza orzecznika ZUS w sprawie wydania skierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS lub braku celowości do jej przeprowadzenia. Problem ten był przedmiotem wcześniejszego wystąpienia do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2008 r. Zasygnalizowany problem dotyczy zarówno osób, którym na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika odmówiono skierowania na rehabilitację leczniczą w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej przeprowadzenia, jak też osób, które skierowano na rehabilitację leczniczą w toku orzekania w sprawie ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, w sprawie o przedłużenie okresu pobierania zasiłku chorobowego lub w sprawie przyznania zasiłku rehabilitacyjnego.

Orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydaje jednoosobowo lekarz orzecznik, a osoba zainteresowana otrzymuje jedynie informację o sposobie rozpatrzenia wniosku. Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości poddania kontroli takiego orzeczenia. Rzecznik postuluje, aby postępowanie orzecznicze związane ze skierowaniem lub odmową skierowania na rehabilitację leczniczą również miało charakter dwuinstancyjny. Potrzebne byłoby w tym zakresie wprowadzenie przepisów, na podstawie których od orzeczenia lekarza orzecznika w zakresie skierowania na rehabilitację leczniczą lub odmowy skierowania na rehabilitację leczniczą osobie zainteresowanej przysługiwałby sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: