Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawa do odprawy pieniężnej z art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w sytuacji rozwiązania stosunku pracy przez pracownika z dnia 2008-12-09.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/593390/08/III/803.1 RZ
Data sprawy:
2008-12-09
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawa do odprawy pieniężnej z art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w sytuacji rozwiązania stosunku pracy przez pracownika.

Zdaniem Rzecznika istnieje potrzeba doprecyzowania art. 231 § 4 Kodeksu pracy poprzez ustalenie, czy takie rozwiązanie stosunku pracy należy do katalogu przesłanek leżących po stronie pracodawcy skutkujących nabyciem przez pracownika prawa do odprawy pieniężnej. Wprowadzenie takiej regulacji prawnej skutkowałoby prawidłową wypłatą przedmiotowej odprawy, a w przypadku dochodzenia roszczeń na drodze sądowej - wyeliminowałoby możliwość wystąpienia rozbieżności. Zarówno w orzecznictwie, jak i wśród autorów komentujących przepis art. 231 § 4 Kodeksu pracy w zakresie prawa do przedmiotowej odprawy istnieją rozbieżności. Ich przyczyną, zdaniem Rzecznika, jest możliwość różnego rozumienia skutków, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Na tle regulacji zawartej w art. 231 § 4 Kodeksu pracy, Sąd Najwyższy w kilku orzeczeniach zaprezentował odmienne stanowiska co do prawa pracownika do odprawy, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w sytuacji rozwiązania stosunku pracy przez pracownika. Rzecznik zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o poinformowanie o zajętym stanowisku.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: