Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulacji wyłączającej okres pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego z nieprzerwanego okresu pracy nauczycielskiej, warunkującego uzyskanie z mocy prawa stopnia nauczyciela mianowanego z dnia 2008-12-22.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/598508/08/III/812 RZ
Data sprawy:
2008-12-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulacji wyłączającej okres pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego z nieprzerwanego okresu pracy nauczycielskiej, warunkującego uzyskanie z mocy prawa stopnia nauczyciela mianowanego.

Do Rzecznika zwróciła się nauczycielka, której nie uznano do ciągłości zatrudnienia, warunkującego prawo do uzyskania z mocy prawa stopnia nauczyciela mianowanego, okresu pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego. Osoba ta pracowała w zawodzie nauczyciela od 1984 r. W latach 1998-2007 była zatrudniona w szkole wyższej na stanowisku nauczyciela akademickiego. Po powrocie w 2007 r. do pracy w szkole średniej, uzyskała jedynie stopień nauczyciela kontraktowego, gdyż przerwa w zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela przekroczyła 5 lat. Właściwy terytorialnie organ nadzoru pedagogicznego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej uznali, że nie spełnia ona kryteriów z art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela i może jedynie, w myśl art. 9a ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, uzyskać z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego, dla którego wymagany jest staż zawodowy w wymiarze 9 miesięcy. Zdaniem Rzecznika nie wydaje się trafne wyłączenie ze stażu nauczycielskiego, okresu pracy naukowo - dydaktycznej w szkole wyższej. Nie jest to wszak praca niżej kwalifikowana i trudno znaleźć istotne, poza programowymi, elementy różniące obowiązki i cele pracy nauczyciela w placówce szkolnej i szkole wyższej. Niewątpliwie, obowiązujące w tym względzie ogólne przepisy Karty Nauczyciela należy uznać za niesprawiedliwe dla byłych nauczycieli akademickich. Wydaje się, iż celowe byłoby wprowadzenie przepisów dopuszczających zindywidualizowanie decyzji o ustaleniu stopnia awansu zawodowego. Rzecznik zwrócił się o dokonanie analizy prawnej i celowościowej odpowiednich przepisów ustawy - Karta Nauczyciela pod kątem możliwości wprowadzenia sugerowanych przez Rzecznika zmian.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: