Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z dnia 2008-12-29.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/573279/07/III/1105 RZ
Data sprawy:
2008-12-29
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rzecznik przeprowadził analizę poziomu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w związku ze standardami wynikającymi z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. W przepisach przejściowych ustawy o pomocy społecznej, na placówki opiekuńczo-wychowawcze, które nie osiągają wymaganego standardu, nałożono obowiązek opracowania programu naprawczego w terminie do końca 2007 r. oraz jego realizacji do końca 2010 r.

W końcu 2007 r. Rzecznik wystosował do szesnastu Urzędów Wojewódzkich pismo o nadesłanie stosownych informacji. Analiza dotyczyła 659 placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie całego kraju, a jej wyniki w opinii Rzecznika budzą zaniepokojenie. Jedynie 258 placówek (39% ogółu) wypełniało standardy opieki i wychowania, natomiast 401 placówek (aż 61%) nie wprowadziło wymaganych przepisami prawa standardów, pomimo długiego okresu dostosowawczego. Brak zapewnienia wymaganych standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dotyczył głównie świadczenia usług bytowych (problemy lokalowe i zbyt duża liczba wychowanków w placówce), a także sprawowania opieki i wychowania nad dziećmi (nieprawidłowości w obsadzie kadry pedagogicznej). Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że konieczne jest wzmocnienie nadzoru nad realizacją opracowanych harmonogramów przekształceń w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zaniżony standard opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oznacza bowiem naruszenie praw dziecka. Rzecznik zwrócił się o poinformowanie o działaniach resortu mających na celu poprawę stanu realizacji przez placówki opiekuńczo-wychowawcze standardu opieki i wychowania.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: