Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie prawnego uregulowania kwestii gospodarowania oddanymi w dyspozycję organów Policji lokalami mieszkalnymi na zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych policjantów z dnia 2009-01-12.

Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/603603/08/V/506.1 RZ
Data sprawy:
2009-01-12
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie prawnego uregulowania kwestii gospodarowania oddanymi w dyspozycję organów Policji lokalami mieszkalnymi na zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych policjantów.

Ustawa o Policji nakłada na organy Policji obowiązek zapewnienia policjantom lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby i stanowi, że na mieszkania te przeznacza się lokale będące w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych i podległych mu organów, w tym także uzyskane m.in. od gmin. Oddanie lokalu do dyspozycji Policji oznacza, że właściciel tego lokalu zgadza się, aby każdorazowo Policja wskazywała osobę uprawnioną do zajmowania lokalu. Dlatego też właściciel lokalu nie może nim swobodnie rozporządzać, nie może także dokonać zbycia lokalu bez uzyskania zgody od dysponenta lokalu. W związku z powyższym gminy uzależniają możliwość wykupu lokalu przez najemcę od uzyskania przez niego zgody właściwego organu Policji na zrzeczenie się prawa dysponowania tym lokalem. Z napływających do Rzecznika skarg wynika, że organy Policji nie stosują jednolitego sposobu postępowania z napływającymi do nich wnioskami. Jedne zrzekają się prawa do lokalu i tym samym wyrażają zgodę na zbycie lokalu najemcy w sytuacji, gdy powierzchnia zajmowanego lokalu nie przekracza o więcej niż 10 m2 powierzchni lokalu przysługującego najemcy, zgodnie z przysługującymi mu normami. Inne natomiast organy nie rozpatrują wniosków informując, że ich rozpatrywanie zostało wstrzymane do czasu zakończenia prowadzonych w Komendzie Głównej Policji prac nad uregulowaniem zasad gospodarowania przez jednostki organizacyjne Policji posiadanym zasobem mieszkaniowym. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: