Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Społecznej w sprawie problemu niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych o umieszczeniu małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z powodu braku miejsc w tych placówkach z dnia 2009-01-14.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/587424/08/III/11005 RZ
Data sprawy:
2009-01-14
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Społecznej w sprawie problemu niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych o umieszczeniu małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z powodu braku miejsc w tych placówkach.

Prowadzona przez Rzecznika korespondencja ujawniła dwa przypadki rażącego naruszenia praw małoletnich, a także osób pełniących funkcję rodziny zastępczej z powodu braku miejsc w placówkach socjalizacyjnych. W pierwszej sprawie sąd rozwiązał rodzinę zastępczą i orzekł umieszczenie małoletniego w placówce opiekuńczo - wychowawczej. Orzeczenie zostało wykonane po upływie 5 miesięcy od daty uprawomocnienia. Dziecko nadal przebywało w rodzinie zastępczej pozbawionej świadczeń finansowych na utrzymanie dziecka. Pozostawienie dziecka w rozwiązanej rodzinie zastępczej bez świadczeń finansowych na utrzymanie dziecka jest naruszeniem jego dobra i zasady wyrażonej w art. 72 ust. 1 i 2 Konstytucji. W drugiej sprawie postanowienie sądu o umieszczeniu w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego nie zostało wykonane przez 9 miesięcy z powodu dwukrotnej odmowy dyrektora placówki przyjęcia małoletniego do placówki. Przepisy nie przewidują odmowy przyjęcia dziecka do placówki poza okolicznościami wymienionymi w § 15 ust 4 i 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: