Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (sygn. akt U 1/09) z dnia 2009-01-09.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/605846/09/IX/9001 RZ
Data sprawy:
2009-01-09
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) OCHRONY PRAW ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB PUBLICZNYCH I CUDZOZIEM.
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (sygn. akt U 1/09).

Rzecznik wniósł stwierdzenie niezgodności załącznika nr 1 Lp. 5 oraz Lp. 7 lit. t) do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie z art. 66 ust. 3 pkt 1 oraz art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji, a także z art. 92 ust. 1 Konstytucji. W trakcie wizytacji jednostek wojskowych przez pracowników Biura Rzecznika, zostały im zgłoszone problemy dotyczące wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom szeregowym zawodowym za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze. Jedynie w stosunku do szeregowych zawodowych wysokość wypłacanego równoważnika uzależniona jest od okresu pełnienia służby. Treść upoważnienia ustawowego zawartego w art. 66 ust. 3 pkt 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, nie zawiera umocowania dla Ministra Obrony Narodowej do powiązania wysokości równoważników z okresem pełnienia służby. W zaskarżonym zakresie przepisy rozporządzenia wykraczają więc poza granice upoważnienia ustawowego. Załącznik do rozporządzenia jest również niezgodny z konstytucyjną zasadą równości, a także z zasadą sprawiedliwości społecznej. Rzecznik wniósł o odroczenie utraty mocy obowiązującej zakwestionowanych przepisów na okres 6 miesięcy od daty ogłoszenia orzeczenia, w razie uwzględnienia wniosku.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2010-02-26
Opis odpowiedzi:

Wniosek oddalony (wyrok z dnia 10 listopada 2009 r., sygn. akt U 1/09).