Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie organu właściwego do rozpoznania zażaleń na rozstrzygnięcia starosty wydawane w przedmiocie samodzielności lokali z dnia 2009-02-06.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/574023/07/V/5007 RZ
Data sprawy:
2009-02-06
Rodzaj sprawy:
wniosek do NSA o wykładnię przepisów (WPA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie organu właściwego do rozpoznania zażaleń na rozstrzygnięcia starosty wydawane w przedmiocie samodzielności lokali.

Rzecznik wniósł o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego: czy organem drugiej instancji w sprawach wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali jest samorządowe kolegium odwoławcze, czy też wojewoda ? Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, spełnienie wymagań, czy lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy, stwierdza starosta w formie zaświadczenia. Naczelny Sąd Administracyjny prezentuje jednolite stanowisko, że starosta w tych sprawach działa jako organ jednostki samorządu terytorialnego. Skoro przepisy ustawy o własności lokali nie wskazują organu wyższego stopnia, to zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 17 pkt 1 k.p.a., organem takim jest samorządowe kolegium odwoławcze. Rzecznik w pełni popiera stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego. Natomiast niektóre wojewódzkie sądy administracyjne zajmują stanowisko, że starosta w sprawach wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali działa jako organ administracji architektoniczno-budowlanej, a zatem organem drugiej instancji jest wojewoda.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2009-08-17
Opis odpowiedzi:
Wniosek rozpoznany (uchwała z dnia 27 lipca 2009 r., sygn. akt I OPS 2/09). Naczelny Sąd Administracyjny podjął następującą uchwałę: organem właściwym do rozpoznania zażalenia od postanowienia starosty w sprawie, o której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, jest samorządowe kolegium odwoławcze.