Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 2009-02-11.

Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/603228/08/XX/607.1 RZ
Data sprawy:
2009-02-11
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Na podstawie sprawy indywidualnej Rzecznik przedstawił sprawę dotyczącą umowy o świadczenie usługi telekomunikacyjnej Blueconnect zawartej z PTC sp. z o.o. W warunkach oferty promocyjnej operator zastrzegł możliwość zmiany parametrów technicznych świadczonej usługi po przekroczeniu limitu transferu danych 0,5 GB w danym okresie rozliczeniowym. W praktyce zmiana polegała na zmniejszeniu prędkości transferu danych w sposób uniemożliwiający korzystanie z Internetu. Skarżący rozwiązał umowę, zawartą na czas określony, co wiązało się z koniecznością zapłaty kary umownej w wysokości 1200 zł. Zaistniała sytuacja budzi poważne wątpliwości co do należytej ochrony praw konsumenta. Zdaniem Rzecznika operatorzy powinni mieć obowiązek dokładnego wskazania w umowie (regulaminie), danych dotyczących limitu transferu danych oraz prędkości tego transferu. Obowiązujące przepisy nie przewidują takiego obowiązku. Ponadto zastrzeżenia, w świetle art. 3853 pkt 17 Kodeksu cywilnego, budzi wysokość nałożonej kary umownej. Rzecznik zwrócił się z prośbą o zbadanie, czy przedstawiona sprawa nie stanowi praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, przejawiającej się w naruszeniu obowiązku udzielenia konsumentom rzetelnej i pełnej informacji (art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), oraz, czy nie zachodzi potrzeba doprecyzowania art. 56 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego, formułującym katalog wymaganych elementów umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: