Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie rozszerzenia zakresu pomocy rodzicom, którzy mają problemy z wypełnianiem swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych z dnia 2009-02-16.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/576421/07/III/3008 RZ
Data sprawy:
2009-02-16
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie rozszerzenia zakresu pomocy rodzicom, którzy mają problemy z wypełnianiem swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rzecznik ponownie zwrócił się o przyspieszenie prac nad zreformowaniem systemu ubezpieczenia społecznego rolników. Skierowany do Sejmu w październiku 2008 roku rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk nr 1185), zakładający podwyższenie składek pochodzących od rolników prowadzących działalność rolniczą w gospodarstwach, których obszar użytków rolnych przekracza 50 ha przeliczeniowych, znajduje się zaledwie w pierwszej fazie prac parlamentarnych. Co prawda zawarte w tym projekcie zmiany nie mają charakteru reformatorskiego, to jednak ich wdrożenie stanowiłoby wyraźne potwierdzenie intencji przeprowadzenia głębokich przekształceń systemu ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolników. Z informacji prasowych wynika, że rząd zamierza w porozumieniu z partnerami społecznymi przygotować projekt reformy systemu ubezpieczenia społecznego rolników w ramach prac Komisji Trójstronnej (Gazeta Prawna z dnia 19 stycznia 2008 r.). Jednocześnie zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów we wrześniu 2008 r. został powołany Międzyresortowy Zespół ds. Reformy Systemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Rzecznik wyraził obawę, iż dwutorowy charakter prac rządu w tej dziedzinie może okazać się mało efektywny. Zawarte w obowiązującej ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników rozwiązania, w szczególności odnoszące się do ubezpieczenia emerytalno-rentowego, nie przystają do aktualnych warunków prowadzenia działalności na obszarach wiejskich i nie przyczyniają się do oczekiwanej aktywizacji na tych obszarach. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: