Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie postępowania sądowego w sprawach wyborczych (sygn. akt K 7/09) z dnia 2009-03-11.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/592983/08/I/112.1 RZ
Data sprawy:
2009-03-11
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie postępowania sądowego w sprawach wyborczych (sygn. akt K 7/09).

Art. 91 ustawy z 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu RP oraz do Senatu RP, art. 74 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego oraz art. 80 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta RP w sposób podobny regulują postępowanie przedwyborcze służące ochronie w czasie trwania kampanii wyborczej czci oraz dobrego imienia kandydata przez nieprawdziwymi informacjami zamieszczanymi w materiałach agitacyjnych. Zgodnie z kwestionowanymi przepisami, od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje żaden środek prawny, w tym przede wszystkim skarga o wznowienie postępowania. To ostatnie rozwiązanie budzi zdaniem Rzecznika poważne zastrzeżenia co do zgodności z prawem do sądu, rozumianym jako prawo do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej zgodnie z wymogami sprawiedliwości i jawności. Zdaniem Rzecznika, brak jest racjonalnych powodów wyłączenia przez ustawodawcę możliwości wniesienia, po zakończeniu kampanii wyborczej, skargi o wznowienia postępowania. Brak możliwości wznowienia postępowania skutkuje utrzymaniem w mocy rozstrzygnięć sądowych dotkniętych wadą, która nie może być zaakceptowana przez porządek prawny w demokratycznym państwie prawa. Przede wszystkim wada ta polegać może na naruszeniu zasady prawdy materialnej - oparciu rozstrzygnięcia na niezgodnych z rzeczywistością ustaleniach faktycznych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2009-09-17
Opis odpowiedzi:

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 21 lipca 2009 r., sygn. akt K 7/09).