Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zróżnicowania prawa ubezpieczonych do zasiłku macierzyńskiego z dnia 2009-03-24.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/528550/06/III/303 RZ
Data sprawy:
2009-03-24
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zróżnicowania prawa ubezpieczonych do zasiłku macierzyńskiego.

W dalszym ciągu w skargach kierowanych do Rzecznika, a także wnioskach ekspertów i organizacji społecznych dominuje oczekiwanie dotyczące zrównania uprawnień pracowniczych z uprawnieniami osób nie posiadających statusu pracowniczego w zakresie prawa do urlopu wychowawczego, do świadczeń rodzinnych oraz opłacania przez budżet państwa składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie korzystania z takiego urlopu. Opieka nad dzieckiem do ukończenia 4 lat wymaga przerwania działalności zarobkowej przez osoby samozatrudniające się. Osoby te znajdują się w takiej samej sytuacji utraty dochodu, jak pracownicy przerywający pracę w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad małym dzieckiem. Pozbawienie ich możliwości uzyskania prawa do urlopu wychowawczego oraz świadczeń wypłacanych z systemu świadczeń rodzinnych i z systemu ubezpieczeń społecznych może być uznane za niezgodne z zasadą sprawiedliwości społecznej oraz za noszące cechy nieuzasadnionej dyskryminacji. Rozważenia wymaga także wsparcie osób nieczynnych zawodowo, np. studentów, wychowujących małe dzieci, w szczególności poprzez pokrywanie ze środków budżetu państwa kosztów ich ubezpieczenia społecznego i przyznania im uprawnień do świadczeń pieniężnych w okresie sprawowania opieki nad małym dzieckiem, w związku z pogorszeniem sytuacji materialnej. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie możliwości zrealizowania przedstawionych propozycji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: