Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie potrzeby zrównania sytuacji prawnej gospodarstw rybackich, tj. dzierżawców jezior, którzy zawarli umowy przed wejściem w życie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, z sytuacją użytkowników obwodów rybackich, korzystających z wód na podstawie nowych przepisów z dnia 2009-03-23.

Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/603719/08/IV/4002.9 RZ
Data sprawy:
2009-03-23
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie potrzeby zrównania sytuacji prawnej gospodarstw rybackich, tj. dzierżawców jezior, którzy zawarli umowy przed wejściem w życie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, z sytuacją użytkowników obwodów rybackich, korzystających z wód na podstawie nowych przepisów.

Do Rzecznika kierowane są skargi dzierżawców obwodów rybackich, którzy zawarli umowy z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa przed wejściem w życie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Zastrzeżenia skarżących, a także Rzecznika, budzi sposób ukształtowania ich sytuacji prawnej, a w szczególności wysokość opłat za użytkowanie obwodu rybackiego po dniu 1 stycznia 2002 r., tj. po wejściu w życie obecnie obowiązującego Prawa wodnego. Brak adekwatnych regulacji intertemporalnych stwarza ryzyko naruszenia konstytucyjnej zasady równości oraz konstytucyjnej gwarancji prowadzenia działalności gospodarczej i wolnej konkurencji, a także naruszenie zasad prawidłowej legislacji. Działalność gospodarstw rybackich powinna być prowadzona na równych zasadach, podlegać równym obciążeniom finansowym i jednolitemu reżimowi prawnemu. Rzecznik zwrócił się o podjęcie odpowiednich działań w kierunku zmiany obowiązujących przepisów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2009-03-23
Opis odpowiedzi:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (09.06.2009 r.) stwierdził w odpowiedzi, że ingerencja legislacyjna w przedmiotowej sprawie nie jest konieczna. Wręcz przeciwnie, może doprowadzić do ograniczenia swobody działalności gospodarczej, gwarantowanej art. 22 Konstytucji. Jednocześnie podkreślił, że do Rzecznika dotarły wyłącznie głosy niezadowolonych dzierżawców obwodów rybackich, którzy czują się pokrzywdzeni w związku z wysokością ponoszonych opłat czynszowych. Wysokości te zostały ustalone w trybie przetargowym. Zaproponowane przez zwycięzców przetargów stawki mogły się zatem od siebie znacznie różnić. Ponadto obowiązujące obecnie zasady konkursów ofert niejednokrotnie powodują, że nakłady rzeczowo-finansowe ponoszone przez użytkowników rybackich są znacznie wyższe od zobowiązań ponoszonych przez licznych dzierżawców jezior, którzy zawierali umowy z ANR. Niezależnie od powyższego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadeklarował podjęcie rozmów z przedstawicielami regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w celu wymiany stanowisk oraz ustalenia możliwych rozwiązań i zasad postępowania.