Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustalania szczegółowych warunków podwyższania emerytur wojskowych (sygn. akt K 15/09) z dnia 2009-04-15.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/606469/09/IX/9009 RZ
Data sprawy:
2009-04-15
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) OCHRONY PRAW ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB PUBLICZNYCH I CUDZOZIEM.
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustalania szczegółowych warunków podwyższania emerytur wojskowych (sygn. akt K 15/09).

Rzecznik wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Do Rzecznika wpływają skargi kwestionujące niektóre rozwiązania dotyczące podwyższania emerytur wojskowych. Badając skargi Rzecznik doszedł do wniosku, iż w istocie pierwotnym problemem jest kształt upoważnienia ustawowego zawartego w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, na podstawie którego zostało wydane rozporządzenie. Upoważnienie to bowiem nie spełnia warunków zakreślonych art. 92 ust. 1 Konstytucji, co w praktyce uniemożliwia badanie, czy poszczególne przepisy rozporządzenia w sposób prawidłowy wykonują ustawę. Kwestionowane upoważnienie, ani też pozostałe przepisy wspomnianej ustawy nie zawierają wytycznych, które organowi zobowiązanemu do wydania rozporządzenia mogłyby wyznaczyć kierunki i granice uszczegółowienia ustawowych warunków podwyższania emerytury. W razie uwzględnienia wniosku, Rzecznik wniósł również o odroczenie utraty mocy obowiązującej zakwestionowanego upoważnienia ustawowego na okres dwunastu miesięcy. Wejście w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dniem jego ogłoszenia mogłoby bowiem uniemożliwić podwyższanie emerytur wojskowych z uwagi na brak w tym zakresie stosownych regulacji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: