Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 32% stawki podatku dochodowego (sygn. akt K 21/09) z dnia 2009-07-13.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/596082/08/I/6020.1 RZ
Data sprawy:
2009-07-13
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 32% stawki podatku dochodowego (sygn. akt K 21/09).

Rzecznik wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim przy podstawie obliczenia podatku powyżej kwoty 85 528 zł ustanawia dodatkową stawkę podatkową w wysokości 32% nadwyżki powyżej kwotę 85 528 zł, z art. 2, art. 32 ust. 2, art. 84, art. 24 w związku z art. 32 ust. 1 oraz z art. 65 ust. 5 Konstytucji.

Cechą relewantną w przypadku osób objętych regulacją art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest fakt osiągania dochodu ze stosunku pracy. Osoby osiągające dochody z tego samego źródła powinny być traktowane w identyczny sposób. Podział tej grupy podatników na tych, którzy osiągają dochód poniżej 85 528 zł rocznie oraz tych, którzy osiągają dochód powyżej tej kwoty jest nieuzasadniony i niesprawiedliwy. Przepis będący przedmiotem wniosku pozostaje w kolizji z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości społecznej, a także narusza konstytucyjny postulat równej ochrony stosunku pracy.

Zaskarżony przepis jest również niezgodny z nakazem stwarzania warunków do pełnego i produktywnego zatrudnienia, wynikającym z art. 65 ust. 5 Konstytucji, bowiem przy ustanowionym w tym przepisie sposobie opodatkowania dochodzi do sytuacji, w której dodatkowy wysiłek zawodowy jest nieopłacalny. Taki model opodatkowania może również prowadzić do sytuacji przenoszenia przez pracowników części dochodów do tzw. "szarej strefy", w celu zachowania swoich dochodów w 18% skali podatkowej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: