Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulacji prawnej znoszącej awans poziomy sędziów w sądach rejonowych i okręgowych, przyjętej w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. nowelizującej ustawę - Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 2009-09-01.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/625416/09/III/8003 RZ
Data sprawy:
2009-09-01
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulacji prawnej znoszącej awans poziomy sędziów w sądach rejonowych i okręgowych, przyjętej w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. nowelizującej ustawę - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Do Rzecznika zaczęły napływać listy od sędziów, wobec których mocą ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, zniesiono awans poziomy. Sędziowie skarżą się na wykładnię przepisu art. 4 pkt 1 i 3 ustawy nowelizującej, dokonaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości w piśmie z dnia 18 maja 2009 r. W ocenie Rzecznika, w wyniku wadliwej legislacji doszło do stworzenia sytuacji, w której sędziowie powołani w drodze awansu poziomego w sądach rejonowych i sądach okręgowych przed dniem 22 stycznia 2009 r., utracili z tym dniem dotychczasowy status, natomiast sędziowie w tych sądach powołani po 22 stycznia 2009 r. w ramach awansu poziomego, z uwagi na wnioski złożone w trybie art. 65a ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, nabyli status sędziego sądu okręgowego w sądach rejonowych i sędziego sądu apelacyjnego w sądach okręgowych, zachowując jednocześnie prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w stosunku do sędziów, którzy tracąc z dniem 22 stycznia 2009 r. swój dotychczasowy status, zachowali prawo do wynagrodzenia nabyte na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Zmiana tego stanu prawnego może nastąpić jedynie w drodze kolejnej nowelizacji przedmiotowej ustawy. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: