Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności dotyczących okoliczności uzasadniających wydanie pozwolenia na broń z dnia 2009-10-27.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/608803/09/IX/9003.1.8 RZ
Data sprawy:
2009-10-27
Rodzaj sprawy:
wniosek do NSA o wykładnię przepisów (WPA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) OCHRONY PRAW ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB PUBLICZNYCH I CUDZOZIEM.
Wynik sprawy:
odmowa podjęcia uchwały
Opis sprawy:

wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności dotyczących okoliczności uzasadniających wydanie pozwolenia na broń.

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy o broni i amunicji właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli okoliczności, na które powołuje się osoba ubiegająca się o pozwolenie, uzasadniają jego wydanie. W myśl zaś art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy o broni i amunicji pozwolenie na broń może być wydane w szczególności w celach sportowych. Według pierwszej grupy poglądów prezentowanych w orzecznictwie sądów administracyjnych, okolicznościami uzasadniającymi posiadanie broni mogą być m.in. wybitne osiągnięcia w sporcie strzeleckim lub wykonywanie zawodu instruktora strzelectwa. Przy czym ocena, czy wnioskodawca osiąga wybitne wyniki należy do organu wydającego pozwolenie na broń sportową. Według drugiej grupy poglądów, okolicznością uzasadniającą w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o broni i amunicji, przyznanie pozwolenia na broń jest uprawianie sportu strzeleckiego, a nie uprawianie takiego sportu przy jednoczesnym uzyskiwaniu wybitnych, ponadprzeciętnych wyników sportowych. Prawo do broni nie jest bowiem nagrodą za wybitne osiągnięcia sportowe, a przyznanie takiego prawa zawodnikowi służy podniesieniu jego kwalifikacji sportowych. Zdaniem Rzecznika należy przyjąć, iż okolicznością uzasadniającą wydanie pozwolenia na broń jest uprawianie sportu strzeleckiego. Nieuprawnione natomiast jest twierdzenie, jakoby osoba starająca się uzyskać pozwolenie na broń sportową miała się odróżniać na tle innych osób uprawiających strzelectwo sportowe.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: