Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie przyznawania funkcjonariuszom ABW nagród rocznych z dnia 2009-11-05.

Adresat:
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
Sygnatura:
RPO/627939/09/IX/9003.2 RZ
Data sprawy:
2009-11-05
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) OCHRONY PRAW ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB PUBLICZNYCH I CUDZOZIEM.
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie przyznawania funkcjonariuszom ABW nagród rocznych.

We wniosku skierowanym do Rzecznika zwrócono uwagę, że przyznawanie nagrody rocznej w wysokości 50% jednomiesięcznego wynagrodzenia funkcjonariuszowi ABW pełniącemu służbę przez okres roku kalendarzowego jest niezgodne z konstytucyjną zasadą równości, ponieważ przedstawiciele innych służb mundurowych o zbliżonym relewantnym charakterze służby posiadają prawo do nagrody w wysokości 100% jednomiesięcznego uposażenia. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg zostało dostosowane do uwag zgłaszanych przez Rzecznika Prezesowi Rady Ministrów w wystąpieniu z dnia 9 lipca 2002 r. (RPO-413440-IX/02). Z kolei rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg, z nieznanych Rzecznikowi powodów nie zostało dostosowane do zasady równości określonej w Konstytucji. Rzecznik zwrócił się o wskazanie przyczyn, które spowodowały, że dotychczas nie nastąpiła zmiana przepisów w opisanym zakresie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: