Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie trudności z dokumentowaniem przez obywateli prawa do świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 2009-11-30.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/634382/09/X/10018.1.1 RZ
Data sprawy:
2009-11-30
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie trudności z dokumentowaniem przez obywateli prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Z listów obywateli oraz doniesień środków masowego przekazu wynika, że dotychczasowy system przekazywania do Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o ubezpieczonych i zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego członkach ich rodzin oraz o opłaconych za nich składkach, a także prowadzony przez Fundusz Centralny Wykaz Ubezpieczonych, nie jest w pełni sprawny i wiarygodny. Sytuacja ta powoduje obarczanie ubezpieczonych dodatkowym udowadnianiem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz wiąże się ze stresem przy ubieganiu się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Udowadnianie zaś uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie dokumentu potwierdzającego opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (imiennego raportu miesięcznego ZUS RMUA) zmusza ubezpieczonych do ujawniania świadczeniodawcom informacji, które nie dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego (danych o wynagrodzeniu, czasie pracy) i przemawiać może za naruszeniem dóbr osobistych ubezpieczonych (prywatności). Wątpliwości budzi również praktyka potwierdzania prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia. Z posiadanych przez Rzecznika informacji wynika, że świadczeniodawcy - przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego dziecku - żądają przedstawienia dowodu ubezpieczenia zdrowotnego jego rodzica. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z prośbą o poinformowanie o działaniach i zamierzeniach resortu zdrowia w kwestii rozwiązania omówionego problemu, w tym odnośnie do stanu prac i przewidywanego terminu wprowadzenia elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: