Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie NSA dotyczących wpisu od skargi do sądu administracyjnego na decyzję wydaną w sprawie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia wysokości odszkodowania z dnia 2009-12-11.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/635990/09/IV/4004 RZ
Data sprawy:
2009-12-11
Rodzaj sprawy:
wniosek do NSA o wykładnię przepisów (WPA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie NSA dotyczących wpisu od skargi do sądu administracyjnego na decyzję wydaną w sprawie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia wysokości odszkodowania.

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego ujawniły się rozbieżności dotyczące zagadnienia, czy od skargi do sądu administracyjnego na decyzję wydaną w sprawie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia wysokości odszkodowania pobiera się wpis stały, czy też wpis stosunkowy. Według części składów orzekających od skargi na decyzję o wywłaszczeniu nieruchomości i ustaleniu wysokości odszkodowania należy pobrać wpis stosunkowy liczony od wysokości odszkodowania, gdyż przedmiotem zaskarżenia jest wówczas należność pieniężna. Jednakże w innych sprawach Naczelny Sąd Administracyjny przyjął, iż w takim przypadku należy uiścić wpis stały, gdyż kwestia odszkodowania ma charakter wtórny w stosunku do decyzji o wywłaszczeniu. W związku z istniejącymi rozbieżnościami w orzecznictwie Rzecznik wystąpił o ich rozstrzygnięcie przez poszerzony skład Naczelnego Sądu Administracyjnego. Równocześnie Rzecznik kierując wniosek na poszerzony skład NSA przedstawił stanowisko, że sprawa wywłaszczenia ma charakter pierwotny w tym znaczeniu, iż wywłaszczenie poprzedza ustalenie odszkodowania. W tej sytuacji, skarga wniesiona do sądu administracyjnego na decyzję o wywłaszczeniu i odszkodowaniu, w istocie kwestionuje legalność pozbawienia albo ograniczenia własności nieruchomości. W rezultacie skarga taka jest inną sprawą niż sprawa, w której przedmiotem skargi są należności pieniężne. Powinien zatem zostać od niej pobrany wpis stały.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2010-06-02
Opis odpowiedzi:


Wniosek rozpoznany (uchwała z dnia 20 maja 2010 r., sygn. akt I OPS 14/09). Naczelny Sąd Administracyjny podjął następującą uchwałę: W sprawie ze skargi na decyzję administracyjną o wywłaszczeniu nieruchomości i ustaleniu wysokości odszkodowania pobiera się wpis stały określony w § 2 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, także wówczas, gdy skarżący kwestionuje tylko wysokość ustalonego odszkodowania.