Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków korzystania przez przedsiębiorców z zaliczek na finansowanie kosztów projektów realizowanych ze środków unijnych z dnia 2010-01-08.

Adresat:
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Sygnatura:
RPO/607350/09/I/24 RZ
Data sprawy:
2010-01-08
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków korzystania przez przedsiębiorców z zaliczek na finansowanie kosztów projektów realizowanych ze środków unijnych.

Pełne wykorzystanie środków pochodzących z funduszy europejskich powinno być jednym z priorytetów prowadzonej przez rząd polityki rozwoju gospodarczego i społecznego. Niestety, niektóre z przyjętych rozwiązań związanych z wdrażaniem tych funduszy uniemożliwiają skorzystanie z nich przez wielu potencjalnych beneficjentów. Sytuację dodatkowo komplikuje kryzys finansowy. Rozwiązaniem problemów odczuwanych przez przedsiębiorców miał być system zaliczek, udzielanych beneficjentom projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Wprowadzona instytucja ma jednak pewne braki, na które zwróciła uwagę Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z prośbą o przedstawienie oceny sposobu funkcjonowania systemów zaliczkowych oraz o zajęcie stanowiska odnośnie do sformułowanych przez podmioty gospodarcze uwag.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2010-01-08
Opis odpowiedzi:
Minister Rozwoju Regionalnego (28.01.2010 r.) poinformowała, że przedstawiona przez PKPP "Lewiatan" charakterystyka stosowanych rozwiązań została poddana dogłębnej analizie: przedstawiony materiał został wykorzystany w trakcie prac Grupy Samorządy-Infrastruktura działającej w ramach Zespołu ds. uproszczeń systemu wykorzystania środków Unii Europejskiej, których efektem będzie przedstawienie w najbliższym czasie Instytucjom Zarządzającym RPO szeregu rekomendacji służących usprawnieniu procesu zaliczkowego transferu środków do beneficjentów oraz postulujących rezygnację ze stosowania rozwiązań szczególnie niekorzystnych z punktu widzenia beneficjentów. Podejmowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego działania w zakresie upowszechniania zasady zaliczkowego finansowania projektów przynoszą wymierne efekty: wartość dofinansowania przekazanego w formie zaliczki systematycznie rośnie.