Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień nauczycieli wiejskich do użytkowanych przez nich działek gruntu szkolnego z dnia 2010-01-19.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/492273/04/IV/4008 RZ
Data sprawy:
2010-01-19
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień nauczycieli wiejskich do użytkowanych przez nich działek gruntu szkolnego.

Od niemal sześciu lat Rzecznik prowadzi bezowocną korespondencję z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie uprawnień nauczycieli wiejskich do użytkowanych przez nich działek gruntu szkolnego. Źródłem problemu jest niejasna treść art. 56 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, który to przepis przyznaje nauczycielom "prawo do osobistego użytkowania działki gruntu szkolnego" o powierzchni do 0,25 ha (gdy zaś takiej brak - do działki przydzielanej, w miarę możliwości, przez organ prowadzący szkołę), nie określając jednak w żaden sposób prawnego charakteru owego "prawa do osobistego użytkowania", ani też, w razie naruszenia tego prawa - środków zmierzających do jego ochrony. Niestety, pomimo deklarowanego przez kolejnych Ministrów zamiaru znowelizowania art. 56 Karty Nauczyciela w kierunku postulowanym przez Rzecznika, problem ten nie został rozwiązany do dnia dzisiejszego. Zdaniem Rzecznika istniejący stan narusza podstawową w stosunkach cywilnoprawnych zasadę równorzędności podmiotów (w praktyce organy prowadzące szkołę jednostronnie ustalają treść tego prawa; jest ona zatem różna w różnych wypadkach). Co więcej, pozostaje w sprzeczności zarówno z zasadą zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, w powiązaniu z nakazem ochrony praw majątkowych (art. 2 w zw. z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP), jak i z zasadą przyzwoitej legislacji, wymagającą stanowienia przepisów jasnych i zrozumiałych, o dostatecznym stopniu określoności, zwłaszcza wówczas, gdy dotyczą one praw obywateli chronionych na poziomie konstytucyjnym. Rzecznik zwrócił się z prośbą o powtórne przeanalizowanie przedstawionego problemu i rozważenie sposobu podjęcia odpowiednich działań w kierunku zmiany obecnie obowiązujących przepisów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: