Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie "Raportu Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wypadków nadzwyczajnych w miejscach pobytu osób pozbawionych wolności z dnia 2010-01-27.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/637247/09/VII/11006 RZ
Data sprawy:
2010-01-27
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie "Raportu Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wypadków nadzwyczajnych w miejscach pobytu osób pozbawionych wolności."

W wystąpieniu Rzecznik wyjaśnił kilka zasadniczych kwestii budzących wątpliwość resortu edukacji, a dotyczących treści "Raportu Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wypadków nadzwyczajnych w miejscach pobytu osób pozbawionych wolności". Zdaniem Rzecznika, wprowadzenie do obowiązujących przepisów prawnych katalogu i definicji "wydarzeń nadzwyczajnych", opracowanie odpowiednich procedur postępowania w sytuacji wystąpienia takiego wydarzenia oraz sporządzenie procedur jednolitego dokumentowania oraz przekazywania organom nadzorującym informacji o wydarzeniach nadzwyczajnych, umożliwi uzyskanie rzetelnej wiedzy w zakresie występowania w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii wydarzeń nadzwyczajnych. Informacje na temat rzeczywistej skali omawianego problemu pozwolą na jego dokładne zdiagnozowanie oraz, w efekcie, podjęcie odpowiednich działań zarówno w zakresie zapobiegania takim zdarzeniom, ale przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom placówek. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie przedstawionych postulatów, prosząc jednocześnie o comiesięczne przekazywanie danych o wszystkich wydarzeniach nadzwyczajnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: