Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wcześniejszych emerytur żołnierzy i innych służb mundurowych z dnia 2010-02-01.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/584481/08/III/3003.3 RZ
Data sprawy:
2010-02-01
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wcześniejszych emerytur żołnierzy i innych służb mundurowych.

Rzecznik wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 12 i art. 12a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz art. 12 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 2 oraz art. 32 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP.

Kwestionowana regulacja w zakresie wieku emerytalnego uprawniającego do emerytury prowadzi do zróżnicowania uprawnień żołnierzy i funkcjonariuszy otrzymujących takie świadczenia z systemu zaopatrzenia w porównaniu do osób objętych powszechnym systemem emerytalnym. Żołnierze i funkcjonariusze zachowali uprawnienia do wcześniejszej emerytury (bez względu na wiek) z tytułu wysługi lat wynoszącej 15 lat służby, podczas gdy w wyniku przeprowadzonej z dniem 1 stycznia 1999 r. reformy powszechnego systemu emerytalnego nastąpiło ujednolicenie wieku emerytalnego na poziomie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz stopniowe wygaszanie uprawnień do wcześniejszej emerytury. Zdaniem Rzecznika zakwestionowane przepisy prowadzą do naruszenia konstytucyjnej zasady równości w prawie do zabezpieczenia społecznego przez to, że w zakresie warunków nabywania prawa do emerytury różnicują sytuację prawną osób uprawnionych do tego świadczenia, prowadząc do nieuzasadnionego oraz niesprawiedliwego uprzywilejowania żołnierzy i funkcjonariuszy poprzez zachowanie ich uprawnień do wcześniejszej emerytury w porównaniu do osób objętych powszechnym systemem emerytalnym, wobec których zastosowano zasadę stopniowego eliminowania takiego uprawnienia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: