Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie niewłaściwej interpretacji art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich przez organy prokuratorskie z dnia 2010-02-16.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/633109/09/II/2007 RZ
Data sprawy:
2010-02-16
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie niewłaściwej interpretacji art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich przez organy prokuratorskie.

W dniu 1 grudnia 2009 r. Rzecznik zwrócił się do Prokuratora Krajowego z żądaniem wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez Ministra Zdrowia i tym samym działanie na szkodę interesu społecznego poprzez stworzenie niebezpieczeństwa powszechnego zagrożenia epidemią grypy A/H1N1v, tj. o czyn z art. 165 § 2 k.k. i 231 § 3 k.k. Na tle tej sprawy Rzecznik zwrócił uwagę na niepokojące zjawisko. Otóż na szczeblu Prokuratury Krajowej nie rozróżniono żądania wszczęcia śledztwa (art. 14 pkt 5 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich) od zawiadomienia o popełnionym przestępstwie (art. 304 § 2 k.p.k.). Podobna sytuacja wystąpiła w Prokuraturze Okręgowej. Przewidziane w art. 14 pkt 5 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich żądanie wszczęcia postępowania przygotowawczego jest następstwem przeprowadzonego przez Rzecznika w danej sprawie badania, czy wskutek działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji obowiązanych do realizacji wolności i praw, nie nastąpiło naruszenie prawa. Na podstawie tego przepisu, Rzecznik może żądać wszczęcia postępowania przygotowawczego również wówczas, gdy w toku badania sprawy indywidualnej ustali, iż przyczyną naruszeń praw i wolności skarżącego jest popełnienie przestępstwa przez funkcjonariusza publicznego. Żądanie Rzecznika wszczęcia postępowania przygotowawczego nie podlega kontroli prokuratury, tak jak zawiadomienie o przestępstwie i nie może być weryfikowane w ramach tzw. przedprocesowych czynności sprawdzających. Kontrola taka byłaby bowiem równoznaczna z wkroczeniem prokuratury w sferę objętą niezawisłością Rzecznika. Rzecznik zwrócił się o ustosunkowanie się do przedstawionego problemu oraz zapoznanie podległych prokuratorów z treścią wystąpienia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: