Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przepisów dotyczących podziału między oddziały wojewódzkie NFZ środków Narodowego Funduszu Zdrowia na pokrycie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 2010-03-02.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/639919/10/X/10018.1.3 RZ
Data sprawy:
2010-03-02
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przepisów dotyczących podziału między oddziały wojewódzkie NFZ środków Narodowego Funduszu Zdrowia na pokrycie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Po wejściu w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, część samorządów wojewódzkich kwestionowała zróżnicowanie środków finansowych w poszczególnych województwach ze względu na zróżnicowanie kosztów wytworzenia świadczeń w tych województwach. Sprawa ta była już przedmiotem wystąpień Rzecznika do Ministra Zdrowia (RPO-595175-X/08). Z treści wniosków, jakie wpłynęły do Rzecznika z terenu Województw Warmińsko-Mazurskiego i Podkarpackiego wynika, że zmiany wprowadzone na mocy art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 września 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie wyeliminowały zróżnicowania wysokości środków w przeliczeniu na jednego ubezpieczonego w tych województwach, w stosunku do większości pozostałych województw. Jako przyczynę wskazuje się na treść § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie NFZ z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych. Skarżący wyrażają wątpliwość, czy zakres regulacji objęty tym przepisem, nie wykracza poza upoważnienie z art. 119 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w konsekwencji - czy zgodny jest z art. 92 ust 1 Konstytucji. Wskazują ponadto, że zróżnicowanie kosztów świadczeń zdrowotnych w przeliczeniu na jednego ubezpieczonego w zależności od regionu, zdaje się pozostawać w kolizji z zasadą równego dostępu do świadczeń zdrowotnych niezależnie od sytuacji materialnej obywateli, wyrażoną w art. 68 ust. 2 Konstytucji. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: