Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku aktu wykonawczego do ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, regulującego problematykę wynagrodzeń i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie z dnia 2010-03-16.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/625610/09/XVIII/4015.3 RZ
Data sprawy:
2010-03-16
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku aktu wykonawczego do ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, regulującego problematykę wynagrodzeń i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie.

W związku z badaną przez Rzecznika sprawą ujawnił się problem natury ogólnej dotyczący braku aktów wykonawczych do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Moc obowiązującą zachowuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1982 r. w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów, wydane na podstawie art. 42 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 wspomnianego rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia kuratorów będących adwokatami nie może przekraczać stawek zasadniczego wynagrodzenia przewidzianego tymi przepisami, a wysokość wynagrodzenia innych kuratorów - 50% tych stawek. Różnicowanie wysokości wynagrodzenia kuratorów w zależności od posiadanego przez osobę pełniącą tę funkcję tytułu zawodowego może zostać uznane za pozostające w kolizji z konstytucyjną zasadą równości. Czynnikiem decydującym o wysokości wynagrodzenia przysługującego kuratorowi powinien być przede wszystkim nakład pracy, a nie okoliczność, czy osoba ustanowiona kuratorem jest wpisana na listę adwokatów. Ponadto przepis ten został wydany z częściowym przekroczeniem upoważnienia zawartego w art. 42 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, gdyż Minister Sprawiedliwości upoważniony był do określenia wyłącznie materii należności kuratorów ustanowionych w poszczególnych sprawach. Omawiane unormowanie zawarte w rozporządzeniu pozostaje także w kolizji z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Rzecznik zwrócił się z prośbą o rozważenie podjęcia stosownych działań w niniejszej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: