Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych od heroiny z dnia 2010-03-24.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/627900/09/X/10018.5.2 RZ
Data sprawy:
2010-03-24
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych od heroiny.

W związku z publikacjami prasowymi dotyczącymi leczenia substytucyjnego osób uzależnionych od heroiny, Rzecznik podjął postępowanie wyjaśniające w tym zakresie. W ramach przedmiotowego postępowania Rzecznik zwrócił się do Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Z odpowiedzi tego organu, udzielonej pismem z 21 sierpnia 2009 r. wynika, że według badań leczenie substytucyjne m.in.: zmniejsza umieralność, drastycznie zmniejsza używanie nielegalnych substancji psychoaktywnych, wydłuża retencję w programie, poprawia stan psychiczny i somatyczny, umożliwia lepsze funkcjonowanie w rolach społecznych, poprawia jakość życia, zmniejsza ilość zachowań kryminalnych, aspołecznych i nieobyczajnych, zmniejsza ryzyko zakażeń przenoszonych drogą krwionośną, zmniejsza koszty leczenia intoksykacji, chorób przewlekłych, interwencji w oddziałach ratunkowych, zmniejsza koszty związane z przestępczością. Mimo wymienionych zalet, w opinii Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii, dostęp do leczenia substytucyjnego w Polsce jest niedostateczny i, mimo długoletniego promowania tej formy terapii, zwiększenie jej dostępności do 20% (co przewiduje Narodowy Program Przeciwdziałania Narkomanii) jest nierealistyczne, m.in. ze względu na braki kadrowe, niedostateczne wykształcenie lekarzy, niechęć społeczności lokalnej, czy małą atrakcyjność finansową pracy z uzależnionymi. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2010-04-19
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (13.04.2010 r.) poinformował, że w procedowanej obecnie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowych warunków, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne, wprowadzono liczne ułatwienia w dostępie do tego typu leczenia. Należy również podkreślić stały wzrost liczby programów leczenia substytucyjnego w Polsce. Obecnie działają 23 programy udzielające świadczeń 1 650 pacjentom, którzy stanowią ok. 7-8% osób uzależnionych od opioidów. W przypadku pacjentów uzależnionych od opioidów z terenu Warszawy osiągnięto już wskaźnik zapewniający dostępność do leczenia substytucyjnego 20% uzależnionych od opioidów, wynikający z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010. Istnieje potrzeba zwiększania liczby programów leczenia substytucyjnego, a zwłaszcza zapewnienia dostępności do nich w tych województwach, gdzie leczenie substytucyjne jest niedostępne np. w województwie pomorskim czy podkarpackim.