Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego w przypadku tworzenia punktów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego z dnia 2010-03-23.

Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/636976/09/IV/4003.5 RZ
Data sprawy:
2010-03-23
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego w przypadku tworzenia punktów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego.

Na podstawie jednej ze skarg, Rzecznik uznał za konieczne zwrócenie uwagi Ministra Infrastruktury na zaprezentowane w piśmie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2008 r. stanowisko dotyczące braku obowiązku dokonywania zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego w przypadku tworzenia innych form wychowania przedszkolnego, tj. punktów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego. W ocenie Rzecznika spełnienie wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, w zakresie uzyskania pozytywnych opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o zapewnieniu w lokalu, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu przedszkolnego, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci, nie wyłącza obowiązku dokonania zgłoszenia właściwemu organowi w sytuacji, gdy nastąpi zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane. Podjęcie w budynku mieszkalnym działalności polegającej na prowadzeniu przedszkola stanowi zmianę sposobu użytkowania obiektu w rozumieniu przepisu art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, ponieważ w sposób oczywisty zmiana ta wiąże się ze zmianą warunków bezpieczeństwa pożarowego, pracy, higieniczno-sanitarnego, a także układu obciążeń na konstrukcję budynku. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: