Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zagrożenia ochrony praw pacjentów wskutek planowanej likwidacji instytucji rzeczników praw pacjenta Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2010-03-25.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/643774/10/X/10018.3.1 RZ
Data sprawy:
2010-03-25
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zagrożenia ochrony praw pacjentów wskutek planowanej likwidacji instytucji rzeczników praw pacjenta Narodowego Funduszu Zdrowia.

W dniu 11 lutego 2010 r. przekazany został do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Celem proponowanej regulacji jest usunięcie ze struktury organizacyjnej Rzeczników Praw Pacjenta, działających w centrali NFZ oraz w każdym z oddziałów wojewódzkich Funduszu. Proponowana zmiana jest związana z wejściem w życie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i ma na celu dostosowanie struktury organizacyjnej NFZ do przepisów tej ustawy. Dotychczasowe zadania rzeczników praw pacjenta zostaną przejęte przez Departament Spraw Świadczeniobiorców działający w centrali NFZ oraz Wydziały Spraw Świadczeniobiorców działające w oddziałach wojewódzkich Funduszu. Projektowana regulacja budzi poważne wątpliwości co do jej słuszności. Instytucja rzeczników praw pacjenta NFZ zdobyła uznanie pacjentów i świadczeniodawców, przynosząc wiele pozytywnych efektów w sferze ochrony praw pacjenta. Centralizacja i kierowanie wszystkich spraw do Urzędu Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie spowoduje nie tylko wydłużenie dotychczasowego terminu rozpatrywania spraw, ale i ograniczy możliwość interwencji. Z doniesień środków masowego przekazu (m.in. artykułu pt. "Skarga na leczenie wyłącznie do Warszawy" zamieszczonego w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 12 marca 2010 r.) wynika, że za utrzymaniem rzeczników praw pacjenta w NFZ opowiada się m.in. Prezes NFZ, samorząd zawodowy lekarzy, samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych oraz organizacje pacjentów. Rzecznik zwrócił się z prośbą o ponowne rozważenie sprawy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2010-04-15
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (12.04.2010 r.) poinformował, że proponowana zmiana rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia nie oznacza powstania nowej struktury organizacyjnej NFZ, a jedynie ma na celu dostosowanie tej struktury do przepisów ustawy z dnia 66 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.