Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie problemu odmowy udzielania bonifikat i wypłaty odszkodowań odbiorcom energii elektrycznej w związku z awariami linii energetycznych na terenie Małopolski i Śląska z dnia 2010-04-01.

Adresat:
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
Sygnatura:
RPO/638508/10/XVIII/5013 RZ
Data sprawy:
2010-04-01
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie problemu odmowy udzielania bonifikat i wypłaty odszkodowań odbiorcom energii elektrycznej w związku z awariami linii energetycznych na terenie Małopolski i Śląska.

Na tle skarg odbiorców energii elektrycznej wpływających do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz na podstawie informacji w środkach masowego przekazu, pojawił się istotny z punktu widzenia ochrony praw konsumentów problem odmowy udzielania bonifikat i wypłaty odszkodowań odbiorcom energii elektrycznej w związku z awariami linii energetycznych na terenie Małopolski i Śląska. Ostatnio środki masowego przekazu informowały o treści oświadczenia ENION S.A., z którego wynika, że spółka nie może ponosić odpowiedzialności za skutki braku dostaw energii elektrycznej będące wynikiem siły wyższej, w rezultacie czego brak jest podstaw do wypłaty bonifikat i odszkodowań odbiorcom z terenu dotkniętego brakiem dostaw energii elektrycznej. Zasady odpowiedzialności przedsiębiorstwa energetycznego związane z przerwami w dostawie energii elektrycznej określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, którego przepisy jednoznacznie wskazują, iż odbiorcom należą się bonifikaty niezależnie od przyczyn awarii w przypadku wystąpienia przerw w dostawach energii elektrycznej powyżej przewidzianych dopuszczalnych okresów takich przerw. Rzecznik zwrócił się z prośbą o udzielenie wyjaśnień w przedstawionej sprawie oraz podjęcie wszelkich niezbędnych działań, które mogą przyczynić się do wypłaty bonifikat odbiorcom usług ENION S.A. w związku z przerwą dostaw energii elektrycznej na terenie Małopolski i Śląska w okresie styczeń-luty 2010 roku.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: