Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie jakości usług przewozowych świadczonych przez przewoźników kolejowych z dnia 2010-04-13.

Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/637657/10/VI/6007.3 RZ
Data sprawy:
2010-04-13
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie jakości usług przewozowych świadczonych przez przewoźników kolejowych.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich kierowane są skargi dotyczące jakości usług przewozowych świadczonych przez przewoźników kolejowych. Skargi te są związane bezpośrednio z problematyką ochrony praw konsumentów, w tym przypadku z problematyką ochrony praw pasażerów w ruchu kolejowym. Przepis art. 76 Konstytucji RP stanowi, że władze publiczne chronią konsumentów przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Powołana dyrektywa konstytucyjna nakłada na władze publiczne obowiązek podjęcia pozytywnych działań w celu zagwarantowania ochrony praw konsumentów. Przyczyną skarg jest m. in. obowiązujący stan prawny w zakresie ochrony praw pasażerów korzystających z usług kolejowych. W szczególności przyjmując ustawę z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym ustawodawca dokonał określonego wyboru, polegającego na bezterminowej bądź ograniczonej czasowo, lecz możliwej do dalszego przedłużenia, ochronie uprawnień przewoźników kolejowych kosztem redukcji praw przysługujących pasażerom. Takie działanie legislacyjne budzi wątpliwości z punktu widzenia obowiązku władz publicznych w zakresie ochrony praw konsumentów. Oddzielny problem stanowi stan techniczny i sanitarny dworców kolejowych, który nie gwarantuje godnych warunków pobytu podróżnych na dworcach. Nie gwarantuje też osobom niepełnosprawnym dostępu do obiektów dworcowych i pociągów, z uwagi na wciąż występujące bariery architektoniczne. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie oraz podjęcie działań w celu zapewnienia skutecznej ochrony praw pasażerów w ruchu kolejowym.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: