Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne za przechowanie towarów w depozycie z dnia 2010-04-13.

Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/645402/10/VI/6021.6 RZ
Data sprawy:
2010-04-13
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne za przechowanie towarów w depozycie.

Na tle indywidualnych spraw badanych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich ujawnił się problem natury ogólnej dotyczący stawek opłat pobieranych przez organy celne za przechowanie towarów w depozycie. Na podstawie art. 93 ust. 2 Prawa celnego minister właściwy do spraw finansów publicznych został upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia, stawek opłat, o których mowa w art. 93 ust. 1 tej ustawy. Wykonując wskazane upoważnienie ustawowe Minister Finansów wydał w dniu 22 kwietnia 2004 r. rozporządzenie w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne. Z przepisów § 2 rozporządzenia wynika, iż podstawę do ustalenia wysokości opłaty za przechowanie towarów stanowi wartość celna towaru. W przypadku opłaty za przechowanie towaru w depozycie opłata ta nie może być mniejsza niż 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw. W ocenie Rzecznika przyjęta w rozporządzeniu formuła ustalania stawek opłat pobieranych przez organy celne nie odpowiada treści upoważnienia ustawowego zawartego w art. 93 ust. 2 Prawa celnego. Według treści tego upoważnienia stawki opłat powinny zostać określone z uwzględnieniem charakteru czynności, za które te opłaty są pobierane. Zdaniem Rzecznika § 2 rozporządzenia nie mieści się w granicach tak ukształtowanego upoważnienia ustawowego. W rezultacie można postawić mu zarzut niezgodności z art. 93 ust. 2 Prawa celnego, a w konsekwencji także zarzut niezgodności z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Wykraczając poza granice upoważnienia ustawowego § 2 rozporządzenia traci bowiem swój wykonawczy charakter. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w omawianym zakresie, a także - jeśli Minister Finansów podzieli te uwagi - z prośbą o podjęcie działań w celu zmiany stanu prawnego objętego niniejszym wystąpieniem.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2010-05-25
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (12.05.2010 r.) poinformował, że przepis § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne jest zgodny z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004r. - Prawo celne, a w konsekwencji także z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Jednocześnie zapewnił, że w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości, przy najbliższej nowelizacji ustawy - Prawo celne zaproponowana zostanie zmiana przepisu art. 93 tej ustawy, w kierunku określenia stawek przedmiotowych opłat w samej ustawie, a nie w rozporządzeniu wykonawczym.