Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odpowiedzialności karnej sprawców fałszywych alarmów o podłożeniu ładunków wybuchowych w okolicach obiektów użyteczności publicznej z dnia 2010-04-23.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/604470/08/XVIII/203 RZ
Data sprawy:
2010-04-23
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odpowiedzialności karnej sprawców fałszywych alarmów o podłożeniu ładunków wybuchowych w okolicach obiektów użyteczności publicznej.

W nawiązaniu do prowadzonej korespondencji w sprawie następstw prawnokarnych związanych z fałszywymi alarmami o podłożeniu ładunków wybuchowych w okolicach dworców, sądów, hal widowiskowych, czy innych obiektów użyteczności publicznej, Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowelizacji przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń. Proponowana treść nowego przepisu art. 224a k.k. może w praktyce rodzić szereg wątpliwości dotyczących zakresu normowania. W obecnym stanie prawnym odpowiedzialności za wykroczenie z art. 66 § 1 k.w. podlega sprawca niezależnie o tego, czy czynności sprawdzające wiadomość zostały podjęte, czy też zlekceważone. Następstwem proponowanego brzmienia wymienionych przepisów będzie to, iż sytuacje, w których fałszywy alarm nie skutkuje podjęciem czynności sprawdzających, znajdą się poza zakresem penalizacji; w szczególności nie będą one stanowić wykroczenia. Wydaje się, iż bardziej precyzyjne i rodzące mniej wątpliwości w procesie sądowego stosowania prawa może okazać się drugie rozwiązanie zasygnalizowane w piśmie Ministerstwa Sprawiedliwości, a mianowicie wprowadzenie typu podstawowego przestępstwa w postaci występku o charakterze formalnym, penalizującym sam fałszywy alarm oraz typu kwalifikowanego w postaci podjęcia określonych czynności przez określony organ.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: