Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie wstrzymania kursowania niektórych pociągów interREGIO z dnia 2010-05-05.

Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/646687/10/VI/6007.3 RZ
Data sprawy:
2010-05-05
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie wstrzymania kursowania niektórych pociągów interREGIO.

W dniu 4 maja 2010 r. 48 pociągów interREGIO decyzją zarządcy infrastruktury kolejowej nie wyjechało na trasy. Decyzja ta została podjęta z uwagi na nieuregulowanie przez Przewozy Regionalne sp. z o. o. należności na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Treść oświadczenia zarządu spółki Przewozy Regionalne sugeruje w sposób jednoznaczny, że obecna sytuacja została spowodowana m. in. zaniedbaniami ze strony Ministerstwa Infrastruktury. Bezpośrednimi ofiarami sporu pomiędzy przewoźnikiem, a zarządcą infrastruktury kolejowej dotyczącego rozliczeń finansowych są pasażerowie kolei, którzy nie mogą korzystać z odwołanych połączeń kolejowych. Pasażerowie nie zostali nawet powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem o tym, iż połączenia kolejowe, z których dotychczas korzystali, ulegają zawieszeniu. Z art. 7 rozporządzenia (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym wynika, że przedsiębiorstwa kolejowe lub, w razie potrzeby, właściwe organy odpowiadające za umowy o świadczenie publicznej usługi kolejowej podają do wiadomości publicznej, przy wykorzystaniu odpowiednich środków, decyzje o zaprzestaniu obsługi połączeń, przed ich wejściem w życie. Jednak tak kluczowy z punktu widzenia ochrony praw pasażerów w ruchu kolejowym przepis rozporządzenia Nr 1371/2007/WE nie znajduje obecnie zastosowania na terenie Polski. Prawodawca krajowy podjął bowiem decyzję o wyłączeniu stosowania art. 7 rozporządzenia Nr 1371/2007/WE (art. 1 pkt 2 i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym). Zastępca Rzecznika zwrócił się o przedstawienie stanowiska w opisanej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2010-05-05
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (16.06.2010 r.) poinformował, że Minister Infrastruktury przekazuje spółce "Przewozy Regionalne" dofinansowanie do przewozów międzynarodowych przygranicznych. Dofinansowanie wypłacane jest na podstawie corocznie zawieranych umów. W 2010 r. umowa z przewoźnikiem zawarta została dopiero w dniu 7 maja 2010 r., co wynikało z późnego przekazania przez spółkę kompletnego projektu umowy. Projekt ten został przekazany w dniu 22 kwietnia 2010 r. Niezwłocznie po dopełnieniu niezbędnych formalności przewoźnikowi zostały wypłacone wszystkie środki za świadczenie usług przewozowych w okresie od 1 stycznia 2010 r. Środki te były jednak niewielkie w stosunku do zadłużenia spółki, stąd też ich brak nie miał istotnego wpływu na regulację zaległych płatności na rzecz PKP PLK S.A. W odpowiedzi podkreślono, że spółka "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. miała pełną wiedzę nt. wykazu pociągów, które mogą zostać odwołane. Decyzję o przekazaniu informacji podróżnym Spółka podjęła dopiero po uzgodnieniu ostatecznego wykazu pociągów, które nie wyjechały na tory w dniu 4 maja 2010 r. Miało to miejsce w dniu 3 maja 2010 r., czyli zdecydowanie za późno. Przewoźnik powinien przekazać podróżnym informację 7 dni przed wprowadzeniem ograniczeń, a skoro ich zakresu nie był pewien, pasażerowie powinni otrzymać informację o wszystkich pociągach, których ograniczenia mogą dotyczyć. Ministerstwo Infrastruktury nie ma podstaw prawnych do egzekwowania od przewoźników kolejowych dotrzymywania nałożonego ustawą wymogu dotyczącego informowania pasażerów o zawieszeniu kursowania połączeń. Jedyną konsekwencją, jaką ponosi przewoźnik z tego tytułu są koszty związane ze złożonymi przez pasażerów reklamacjami.