Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów, Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej i Przewodniczącego KRRiT w sprawie opłaty abonamentowej z dnia 2010-05-10.

Adresat:
POCZTA POLSKA DYREKCJA GENERALNA POCZTY POLSKIEJ
Sygnatura:
RPO/584580/08/I/112 RZ
Data sprawy:
2010-05-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów, Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej i Przewodniczącego KRRiT w sprawie opłaty abonamentowej.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o informację, jakie działania - w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 marca 2010 r. o sygn. K 24/08 - ma zamiar podjąć Poczta Polska w celu efektywnej egzekucji opłaty abonamentowej i opłaty za używanie niezarejestrowanego odbiornika.

Wystąpienie do Ministra Finansów, Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej i Przewodniczącego KRRiT w sprawie opłaty abonamentowej.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o informację, czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji złoży skargę na bezczynność Poczty Polskiej w podejmowaniu czynności zmierzających do efektywnego egzekwowania opłaty za używanie niezarejestrowanego odbiornika oraz opłaty abonamentowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Wystąpienie do Ministra Finansów, Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej i Przewodniczącego KRRiT w sprawie opłaty abonamentowej.

W dniu 16 marca 2010 r. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem o sygn. K 24/08 potwierdził konstytucyjność art. 7 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. W wyroku tym Trybunał zauważył, iż egzekucja - zarówno opłaty karnej, jak i należności z tytułu abonamentu - jest dopuszczalna i z punktu widzenia obowiązującego prawa możliwa. Przeciwne stanowisko organów władzy publicznej, zdaniem Trybunału, sprawia, że art. 7 ust. 3 i 5 ustawy o opłatach abonamentowych są w praktyce martwe. Stanowisko Ministra Finansów jest jednak odmienne. Zgodnie z pismem z dnia 21 listopada 2006 r., Minister w korespondencji skierowanej do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji stwierdził, że ustawa o opłatach abonamentowych nie przewiduje wydawania decyzji określającej wysokość tych opłat. Brak jest w konsekwencji decyzji lub postanowienia, z którego wynika zaległość (i jej wysokość), która ma być przedmiotem dochodzenia w trybie egzekucji administracyjnej. Podobnie, Minister zauważył, że nie ma możliwości przeprowadzenia egzekucji administracyjnej również w przypadku opłat za używanie niezarejestrowanego odbiornika. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Finansów o zajęcie stanowiska w przedmiocie wykonywania wyroku Trybunału Konstytucyjnego o sygn. K 24/08 w zakresie egzekwowania opłat abonamentowych oraz opłat za używanie niezarejestrowanego odbiornika.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: